Modernizacja Przepompowni ścieków w Brzesku, ul. Jasna
opublikowano: środa, 02 kwietnia 2014 roku

 

Wybudowane w ramach Projektu o dofinansowanie sieci kanalizacyjne, wchodzące w zakres zadania  - pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Leśna, os. Kopaliny oraz ul. Wiejska w Brzesku” oraz zadania - pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzesko-Jasień wzdłuż ul. Kościuszki i w m. Jasień ul. Klonowa i Klonowa Boczna” doprowadzają do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Brzesku zwiększoną ilość ścieków. Parametry istniejącej przepompowni są niewystarczające do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków z terenów kanalizowanych w ramach Projektu.  W związku z tym zaszła konieczność zmodernizowania istniejącej przepompowni ścieków. 

Zakres zadania obejmuje:

Modernizację istniejącej przepompownia ścieków (obiekt nr 1) w ramach której wykonana zostanie:

 • rozbudowa obiektu, tj. budowa kondygnacji nadziemnej, w której usytuowane będą pomieszczenia: odbioru i magazynowania skratek, magazyn podręczny, sterownia, węzeł sanitarny,  komunikacja z klatką schodową do podziemia.
 • zasypanie podziemnego zbiornika ścieków,
 • wykonanie nowej posadzki nad zasypanym zbiornikiem, z kanałami doprowadzającymi ścieki, w poziomie -2,48,
 • usytuowanie pomieszczenia krat na tym poziomie,
 1. Istniejący zbiornik retencyjny ścieków (obiekt nr 2) –bez zmian z zachowaniem pełnionych funkcji.
 2. Budowę podziemnej przepompowni ścieków z płaszczem pompowni wykonanym z polimerobetonu o śr 150 cm, wyposażonej w pompy zatapialne i pomiar przepływu ścieków (obiekt nr 3), która zostanie włączona w funkcjonujący w przedsiębiorstwie system monitoringu sieci kanalizacyjnej.
 3. Budowę odcinka rurociągu tłocznego ścieków, rurociągu doprowadzającego wodę do bud. nr 1 i wymiana rurociągów ścieków na trasach istniejących.
 4. Wyburzenie istniejącego na działce budynku oraz urządzenia do ręcznego odbioru skratek, z zadaszeniem nad magazynowanymi workami ze skratkami
 5. Wyburzenie istniejącej parterowej, murowanej rozdzielni elektrycznej. Ściany z gazobetonu 24cm, dach pulpitowy, płaski, kryty blachą trapezową.
 6. Przebudowę nawierzchni istniejącego placu wokół obiektów i zjazdu z działki na ul. Jasną z nawierzchni gruntowej na kostkę betonową oraz wykonanie dwóch miejsc postojowych dla samochodów obsługi obiektu.
 7. Relokację istniejącego hydrantu pożarowego, kolidującego z projektowaną przepompownią,
 8. Budowę i przebudowę instalacji wewnętrznej wody i kanalizacji,
 9. Przebudowę i budowę nowych instalacji elektrycznych: siły, światła, sterowania, AKPiA, monitoringu.
 10. Budowę instalacji wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i technologicznej.
 11. Wymianę zużytej nawierzchni na wjeździe na nową, z kostki betonowej.
 12. Budowę nawierzchni placu przy obiekcie, chodnika, opaski wokół obiektu.
 13. Nasadzenie krzewów uzupełniających strefę ochronną przepompowni i krat.
 14. Plantowanie i obsianie trawą terenów zielonych.