Modernizacja istniejących kanałów sanitarnych i pompowni ścieków.

 

Zadania wchodzące w skład "Modernizacji istniejących kanałów sanitarnych i pompowni ścieków" zrealizowała Firma: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych "INSBUD" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, która została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Umowy podpisano 30 marca 2015 roku. Roboty zakończono, odebrano i rozliczono w czerwcu 2015 rok.

„Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czarnowiejskiej od ulicy Brzezowieckiej do ulicy Ogrodowej”. Istniejący kanał sanitarny wykonany z betonu o średnicy 400 mm w tej ulicy był w bardzo złym stanie technicznym. Zaprojektowano więc wykonanie jego przebudowy wraz z przełączeniami istniejących dopływów na łącznej długości 288,5 metrów z rur o średnicach w zakresie od Ø160 do Ø400 z kamionki, PE i PCV. Przebudowa została wykonana po innej trasie istniejącego kanału sanitarnego (z drugiej strony ul. Czarnowiejskiej przy zbliżeniu do wyłączonego z eksploatacji starego kanału sanitarnego). Technologia wykonania kanału – wykopy otwarte.

„Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego od ul. Spokojnej do ronda przy ul. Solskiego w Brzesku po istniejącej trasie kanału”- Kanał sanitarny w ul. Okulickiego (wykonany z betonu o średnicy 300 m) ze względu na zły stan techniczny wymagał modernizacji. W związku z tym zaprojektowano przebudowę istniejącej sieci metodą bezwykopową, po trasie istniejącego kanału sanitarnego na odcinku 452 m. Wybudowano kanał z rur kamionkowych o średnicy 300 mm.

„Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewidencyjnych 1434 i 1146/7 przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku po istniejącej trasie kanału” - w związku ze złym stanem technicznym kanału sanitarnego przy ul. Czarnowiejskiej (przy skrzyąowaniu z ul. Brzezowiecką) - wykonany z betonu o średnicy 300 m - wymagał modernizacji/przebudowy po trasie istniejącego kanału sanitarnego Wykonano odcinek 21,4 m z rur kamionkowych o średnicy 400 mm. Dokonano przebudowy odcinka kanału przy zastosowaniu technologi bezwykopowej.

„Budowa pompowni ścieków Ps-1 przy ul. Browarnej z kanałem grawitacyjnym i rurociągiem tłocznym ścieków”. Zakres inwestycji obejmował przebudowę istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Browarnej w taki sposób, że zostałą wybudowana nowa przepompownia ścieków na sąsiedniej działce, która zostałą wyposażona w niezbędny osprzęt i armaturę oraz monitoring, a jej teren został zagospodarowany (m. in. poprzez wykonanie ogrodzenia, kostki itp.) a także wybudowany został odcinek kanału sanitarnego z rur PVC dn 200 mm o długości 29,0 m oraz rurociągu tłocznego ścieków o średnicy 90 mm z rur PE o długości 9 m. Odcinki te połączyły istniejące rurociągi z nowo wybudowaną przepompownią ścieków. Zostanie wykonane również nowe zasilanie energetyczne od istniejącego złącza kablowego. Dotychczas istniejąca przepompownia ścieków została po wybudowaniu nowego obiektu na sąsiedniej działce wyłączona z ruchu i eksploatacji. Odcięte i wyłączone z eksploatacji zostały również krótkie odcinki rurociągów, które łączyły starą przepompownię ścieków z miejscem przełączenia rurociągów doprowadzających ścieki do nowego obiektu i odprowadzającego ścieki z nowego obiektu.