Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadownikach - ul. Staropolska, ul. Środkowa, ul. Wschodnia i ul. Starowiejska i ul. Bujaka w Brzesku
opublikowano: środa, 02 kwietnia 2014 roku

 

W ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadownikach - ul. Staropolska, ul. Środkowa, ul. Wschodnia i ul. Starowiejska i ul. Bujaka w Brzesku” wybudowano: 3,8 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Aby podłączyć się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej należy postąpić zgodnie z poniższą procedurą:

 

PROCEDURA BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ – W CELU PRZYŁĄCZENIA DO WYBUDOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ WSPÓŁFINANSOWANEJ PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.

1. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia (druk dostępny na stronie internetowej: http://www.rpwikbrzesko.com.pl/docs/wniosek_wartech.pdf),

2. Zlecenie opracowania projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego (wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane),

3. Uzgodnienie projektu w RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. wraz ze złożeniem oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane (druk dostępny na stronie internetowej: http://www.rpwikbrzesko.com.pl/images/stories/druk3.pdf),

4. Powiadomienie RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. o zamiarze budowy przyłącza na 7 dni przed jego rozpoczęciem (wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do jego budowy),

5. Zgłoszenie odbioru robót zanikających (w trakcie budowy – wykopy otwarte),

6. Zinwentaryzowanie wykonanego przyłącza przez geodetę (na wykopach otwartych),

7. Zgłoszenie gotowości do odbioru ostatecznego wykonanego przyłącza (po zakończeniu robót budowlano – montażowych) do  Działu Technicznego RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • projekt przyłącza,
  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza (przyjętą do zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku),
  • wniosek o zawarcie umowy (druk dostępny na stronie internetowej: http://www.rpwikbrzesko.com.pl/docs/wniosek_umowa.pdf),

8. Spisanie umowy na odprowadzanie ścieków (druk dostępny na stronie internetowej: http://www.rpwikbrzesko.com.pl/docs/umowa_wzor.pdf.).

Informujemy również, że istnieje możliwość zlecenia wszystkich etapów wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w RPWiK w Brzesku Spółka z o.o., tj.:

a)wykonania dokumentacji projektowej,

b) wybudowania przyłącza kanalizacji sanitarnej,

c) zainwentaryzowania  przez geodetę wybudowanego przyłącza.

Informujemy również, że Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowę z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie w sprawie udzielenia dotacji ze środków WFOŚiGW  w Krakowie przeznaczonej na częściową spłatę kapitału w przypadku realizacji budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej. Dotacja ta wynosi 80,00 zł za 1 mb wykonanego przyłącza. Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie więcej jak 4 000,00 zł, na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50% kwoty kredytu.

Finansowaniem objęte są koszty polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz robót budowlano-montażowych.

Okres kredytowania: 8 lat, okres realizacji inwestycji: 6 miesięcy, nie później jak do 28.11.2014 roku

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt są osoby fizyczne, których inwestycje nie są związane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą, realizujące budowę przyłączy na terenie województwa małopolskiego.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadownikach - ul. Staropolska, ul. Środkowa, ul. Wschodnia, oraz w Brzesku – ul. Starowiejska, ul. Bujaka
opublikowano: czwartek, 18 listopada 2010 roku

 

Sieć kanalizacji sanitarnej jest budowana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Budowlanych "INŻ-BUD" Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Chyszowskiej 12. Firma została wyłoniona w trakcie przetargu nieograniczonego na Roboty Budowlane - Umowa została zawarta w dniu 17 czerwca 2010 roku. Planowane zakończenie robót - 31 grudzień 2011 rok. Zakres rzeczowy zadania przedstawiono w tabelce poniżej.

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. buduje tylko sieć kanalizacji sanitarnej, natomiast przyłącza kanalizacji należy wykonać we własnym zakresie - procedura wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu znajduje się w zakładce informacje. Poniżej znajdują się mapy z zaznaczoną trasą budowanej sieci oraz wkreślonymi projektami przyłączy.

Mapa arkusz 1 - Jadowniki - Starowiejska i Bujaka (pdf) Nie mozna wyświetlić zdjęcia pobierz»

Mapa arkusz 2 - Jadowniki - Starowiejska i Bujaka (pdf) Nie mozna wyświetlić zdjęcia pobierz»

Mapa - Jadowniki - Wschodnia i Środkowa (pdf) Nie mozna wyświetlić zdjęcia pobierz»

Mapa - Jadowniki - granica z Brzeskiem - Staropolska i Bujaka (pdf) Nie mozna wyświetlić zdjęcia pobierz»

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie RPWiK w Brzesku Spółka z o.o. - pokój 204, lub pod numerem tel: 14 66 26 534.