Podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu

opublikowano: piątek, 26 listopad 2010 rok

Nie mozna wyświetlić zdjęcia

W dniu 26 lipca 2010 roku Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-190/09-00 dla Projektu "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Przy podpisaniu Umowy o dofinansowanie obecni byli Pan Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bogdan Dobranowski. Spółkę reprezentowali: Prezes Zarządu Pan Zgigniew Gładyś i V-ce Prezes Zarządu Pan Jerzy Wolnik. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 32 153 988,29 PLN brutto, kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 15 908 244,32 PLN netto, Gmina Brzesko przekaże 35% kosztów kwalifikowanych. Pozostałą część kosztów pokrywać będzie Spółka. W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

a) budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Leśna, os. Kopaliny oraz ul. Wiejska w Brzesku;

b) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzesko – Jasień wzdłuż ul. Kościuszki i w m. Jasień ul. Klonowa i ul. Klonowa Boczna;

c) budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku os. Szczepanowskie (etap II i etap III);

d) budowa kanalizacji sanitarnej w Jadownikach - ul. Staropolska, ul. Środkowa, ul. Wschodnia, oraz w Brzesku – ul. Starowiejska, ul. Bujaka;

e) budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska (etap I);

f) budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku przy ul. Uczestników Ruchu Oporu i ul. Spółdzielczej.

Zakończenie procesu inwestycyjnego planowane jest na koniec czerwca 2013 roku. Łącznie do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych ok. 3 720 odbiorców. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości ok. 26,44 km oraz budowę rurociągów tłocznych o łącznej długości ok. 2,08 km. W zakresie budowy sieci kanalizacyjnych w ramach przedsięwzięcia przewiduje sie również budowę obiektów infrastruktury towarzyszącej, tj. 4 przepompowni ścieków, studzienek kanalizacyjnych, zaworów, zasuw, napowietrzników, odpowietrzników i kształtek.

Ponadto przedsięwzięcie przewiduje rozbudowę systemu monitoringu i sterowania obiektów i urządzeń systemu wodociągowego, w tym ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, a także budowę ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Łukanowicach. W tym zakresie prace realizowane będą na terenie gminy Brzesko, Wojnicz i Dębno. Zadanie w szczególności obejmuje:

a) wykonanie systemu monitoringu i sterowania, który umożliwi:

• przekazywanie informacji z obiektów hydroforni do centralnej dyspozytorni w Sufczynie w zakresie: pracy pomp, zliczania impulsów przepływomierza, pomiaru ciśnień na wejściu i wyjściu, pomiaru przepływu chwilowego, zasilania sieciowego, pomiaru prądu, sygnalizacji włamania i informacji alarmowej;

• sterowanie w hydroforni: pracą pomp, wielkością ciśnienia wody, sygnalizacją alarmową; przekazywanie informacji z komór do dyspozytorni w zakresie: pomiaru ciśnienia, pomiaru przepływu,

• pomiaru mętności, pomiaru zawartości chloru;

• sterowanie pracą przetwornic;

• przekazywanie z ujęcia wody Łukanowice – Isep informacji dotyczących pomiaru poziomu wody w rzece i komorach lewarowych (odległość od siebie od 500 mb).

b) wykonanie trwałego ogrodzenia SUW Łukanowice.

c) zakup i montaż kamer na terenie ujęcia wody Łukanowice – Isep i SUW Łukanowice.