Nie mozna wyświetlić zdjęcia
alt
PROCEDURA BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ - W CELU PRZYŁĄCZENIA DO WYBUDOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ WSPÓŁFINANSOWANEJ PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUDUSZU SPÓJNOŚCI
opublikowano: piątek, 04 marzec 2016 rok, ostatnia modyfikacja: 06 marca 2016 rok

 

1.Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia (druk nr 1),

2.Zlecenie opracowania projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego (druk nr 2) wraz ze złożeniem oświadczenia o ilości osób korzystających z kanalizacji sanitarnej (druk nr 3),

3.Zgłoszenie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (druk nr 4) wraz ze złożeniem oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane (druk nr 5).

4.Zgłoszenie odbioru robót zanikających (w trakcie budowy – wykopy otwarte, telefonicznie dzień przed odbiorem na nr tel.: 14 66 26 541),

5.Zinwentaryzowanie wykonanego przyłącza przez geodetę (na wykopach otwartych, możliwość zlecenia w RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. (druk nr 6),

6.Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego wykonanego przyłącza (po zakończeniu robót budowlano – montażowych) do  Działu Technicznego RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty:

 

  • projekt przyłącza (w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych na etapie wykonawstwa należy je zaznaczyć w projekcie),
  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza przyjętą do zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku (nie ma takiego obowiązku w przypadku zlecenia wykonania inwentaryzacji w RPWiK w Brzesku Sp.  z o.o.).

 

7.Z czynności odbiorowych sporządzany jest protokół odbioru technicznego (druk nr 7). Opłata za odbiór zgodna z cennikiem obowiązującym w Spółce (w przypadku, gdy wykonania budowy nie zlecono Spółce).

8.Złożenie wniosku o zawarcie umowy (druk nr 8).

9.Spisanie umowy na odprowadzanie ścieków (w przypadku korzystania z sieci wodociągowej -  druk nr 9,  w przypadku korzystania z własnego ujęcia wody - druk nr 10).

Informujemy również, że istnieje możliwość zlecenia wszystkich etapów wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w RPWiK w Brzesku Spółka z o.o., tj.:

a) wykonania dokumentacji projektowej za kwotę 369 zł brutto, zlecenie należy złożyć do końca marca bieżącego roku,

b) wybudowania przyłącza kanalizacji sanitarnej,

c) zainwentaryzowania  przez geodetę wybudowanego przyłącza za kwotę 334,56 zł brutto (cena obowiązuje do końca marca bieżącego roku). Nowa cena zostanie ustalona po przeprowadzeniu przetargu.Istnieje możliwość  zapłaty należności za wykonanie przyłącza w kilku ratach bez naliczania odsetek.
Ilość i wysokość rat do uzgodnienia przez strony.

 

Wszystkie wyżej wymienione sprawy należy załatwić w Dziale Technicznym pokój nr 3.

 

Osoba do kontaktu: Mateusz Buchowicz tel: 14 66 26 541.

 

Załączniki do ściągnięcia poniżej strony.


Poniżej przedstawiono filmy dokumentujące zaawansowanie prac budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”
opublikowano: wtorek, 12 lipiec 2011 rok, ostatnia modyfikacja: 29 kwietnia 2014 rok

alt
Mieszkańcy Brzeska, Jadownik i Jasienia
opublikowano: wtorek, 01 luty 2011 rok
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o., Jednostka Realizująca Projekt zawiadamia mieszkańców, że budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku” współfinansowanego ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 została rozpoczęta na pozostałych zadaniach, tj.:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzesko – Jasień wzdłuż ul. Kościuszki i w m. Jasień ul. Klonowa i ul. Klonowa Boczna;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku os. Szczepanowskie - etap II i etap III;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska - etap I;
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku przy ul. Uczestników Ruchu Oporu i ul. Spółdzielczej.
Dokumentacja ww. zadań dostępna jest do wglądu w siedzibie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku w pokoju 204. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

Równocześnie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. realizujące inwestycję pn. „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku” informuje, że zabrania się odprowadzania ścieków bytowych oraz ich przepompowywania ze zbiorników wybieralnych  do nowobudowanych urządzeń kanalizacyjnych przed dokonaniem ich odbioru. Po dokonaniu odbioru zostaniecie Państwo poinformowani o możliwości dokonywania podłączeń. W przypadku nie zastosowania się do ww. informacji RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. zawiadomi odpowiednie służby o popełnionym wykroczeniu (plik do pobrania)».

Dodatkowo do pobrania ulotka informacyjna Nie mozna wyświetlić zdjęcia

 

alt
Biuletyny informacyjne
opublikowano: poniedziałek, 24 styczeń 2011 rok
Pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z broszurami informacyjnymi dotyczącymi Projektu pn. „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”. Elektroniczne wersje broszur do pobrania poniżej.
Nie mozna wyświetlić zdjęciaBroszura Nr 1/2011 - dodano: 20 stycznia 2011 roku.
Nie mozna wyświetlić zdjęciaBroszura Nr 2/2011 - dodano 21 kwietnia 2011 roku.
Nie mozna wyświetlić zdjęciaBroszura Nr 3/2011 - dodano 18 lipca 2011 roku.
Nie mozna wyświetlić zdjęciaBroszura Nr 4/2011 - dodano 24 października 2011 roku.
Nie mozna wyświetlić zdjęcia Broszura Nr 5/2012 - dodano 2 lutego 2012 roku.
Nie mozna wyświetlić zdjęciaBroszura Nr 6/2012 - dodano 4 maja 2012 roku.
Nie mozna wyświetlić zdjęciaBroszura Nr 7/2012 - dodano 27 sierpnia 2012 roku.

Nie mozna wyświetlić zdjęcia
Nie mozna wyświetlić zdjęcia
Szczegółowa procedura wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej znajduje się w pliku poniżej (Ulotka informacyjna), dodatkowo do pobrania: Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, Wniosek o wydanie warunków technicznych doprowadzenia wody i odprowadzania ścieków, Zgoda wejścia w teren (potrzebna jeżeli trasa przyłącza przechodzi przez działkę innego właściciela), Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz oświadczenie (dane zawarte w oświadczeniu wykorzystywane będą tylko w celach statystycznych).